Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacybeleid Lowcarbcenter

  Over ons privacybeleid


  Kames Food B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
  (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
  derden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kames
  Food B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/08/2022, met het publiceren van een
  nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
  door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
  deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
  gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
  de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
  Over de gegevensverwerking
  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  Webwinkelsoftware

  Lightspeed B.V.
  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Lightspeed B.V. Lightspeed B.V. verwerkt
  persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
  metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed B.V. heeft
  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
  persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  E-mail en mailinglijsten

  SendGrid
  Onze website maakt gebruik van SendGrid, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig
  van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt
  van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van SendGrid. SendGrid zal uw
  naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze
  website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website
  ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door
  SendGrid beveiligd opgeslagen. SendGrid maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën
  die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. SendGrid behoudt zich het recht voor om uw
  gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met
  derden te delen.

  Gmail
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft
  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

  gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-
  mailverkeer vertrouwelijk.

  Payment processors

  Mollie
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
  Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
  creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
  persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
  dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
  van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
  gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Beoordelingen

  Kiyoh
  Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om
  uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw
  bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige
  gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u
  uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze
  gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en
  organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht
  voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan
  Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
  persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij
  derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt.
  Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris
  op de website van Kiyoh.

  Verzenden en logistiek

  DHL
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
  de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres
  en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
  overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter
  beschikking.


  Facturatie en boekhouden

  eboekhouden
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
  eboekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
  Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
  beschermd verzonden en opgeslagen. eboekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
  vertrouwelijk behandelen. eboekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
  hierboven beschreven.

  Externe verkoopkanalen

  Bol.com
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling
  plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
  bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
  organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  Amazon.nl
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Amazon.nl. Als u via dit
  platform een bestelling plaatst dan deelt Amazon.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken
  deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende
  technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de verwerking
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
  (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
  verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
  gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
  verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
  tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
  besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan Kames Food B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
  delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
  geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
  daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
  aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
  tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
  facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
  termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
  wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Uw rechten
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
  afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
  gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
  administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
  machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
  verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
  die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
  opgeslagen.

  Rectificatierecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
  voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
  langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
  verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
  over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
  waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
  koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  door of in opdracht van Kames Food B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
  staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
  kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
  staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
  worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
  van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Cookies

  Google Analytics
  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
  Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
  gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
  informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
  volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
  overige Google-diensten en producten.
  Cookies van derde partijen
  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
  privacyverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
  met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens
  Kames Food B.V.
  Fluorietweg 18 B2 1812RR Alkmaar Nederland T E [email protected]
  Contactpersoon voor privacyzaken: J. Kames

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »